Thursday, October 7, 2010

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด สถานที่สำคัญทางศาสนา


วัดสะพานหิน

วัดนี้ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี กลางสระน้ำมีโบสถ์เก่าแก่ อยู่ห่างจากวัดประมาณ 1 กิโลเมตร มีแนวหินเชื่อมสองฝั่งคลองใช้เป็นเส้นทางคมนาคม

วัดบุปผาราม หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดปลายคลอง

เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัด สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ ภาพจิตรกรรม
วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม และโบราณสถานเขาโต๊ะโมะ

วัดนี้เป็นวัดที่มีความร่มรื่น ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ เหมาะแก่การพักผ่อน และการปฏิบัติธรรม